Gå til indhold


Husorden

Velkommen til de børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Denne husorden er for alle, der kommer i debørne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit. Klare regler er med til at sikre, at døgnafsnittet er et rart og trygt sted for alle. Du er velkommen til at spørge os, hvis der er noget, du gerne vil have uddybet.

 

Et rart sted at være

Vi viser respekt og tager hensyn til hinanden, når vi mødes i afsnittet. Du skal have dit almindelige hverdagstøj på, når du er i afsnittets fællesrum.

 

Vi vil gerne have, at du er med til møder, fællesspisning og andre aktiviteter:

 

  • Det er ofte her, vi kommer med vigtige beskeder og laver aftaler.
  • Deltagelsen i de daglige opgaver og rutiner i afsnittet, bidrager til, at du får det bedre.
  • Vores samvær i afsnittets fællesrum er et frirum for snak om sygdom og behandling.

 

Har du brug for fred og ro, er du velkommen til at gå ind på din egen stue.

 

Andre patienter må, som udgangspunkt, ikke komme på besøg på din stue. Du og de andre patienter er velkomne til at mødes i afsnittets fællesrum.

 

Mobiltelefon, computer og tablet

Du må gerne bruge din mobiltelefon, computer og tablet, mens du er indlagt. Du kan komme på internettet ved at logge dig ind som gæst på Region Syddanmarks netværk.

Begrænsninger

Vi kan af hensyn til dig selv og andre begrænse din mulighed for at bruge mobiltelefon, computer og tablet. Det kan være, hvis dine handlinger er åbenlyst imod dine egne interesser, fx hvis du ikke får sovet nok, fordi du er på nettet.

 

Vi kan i en periode begrænse din adgang til navngivne sociale medier, hjemmesider, bøger og blade, hvis din læge vurderer, at adgangen i væsentlig grad vil forringe din tilstand eller din udsigt til behandling.

 

Af hensyn til dit og andres privatliv er det ikke tilladt at tage billeder, optage lyd eller filme i afsnittet.

Handel, bytte og spil

Vi vil gerne beskytte dig imod beslutninger, som du senere vil fortryde. Derfor fraråder vi gaver, pengelån og aftaler om køb og salg, mens du er indlagt. Du kan få forbud imod at deltage i handel, bytte og spil med de andre patienter, hvis deltagelsen åbenlyst er imod dine egne interesser, hvis du bliver udsat for pres af dine medpatienter eller hvis handel, bytte og spil skaber konflikter i afsnittet.

Trygge rammer

Når du bliver indlagt, vil du blive bedt om, at vi sammen gennemgår de ting, du har med. Alkohol, stoffer og andre rusmidler er ikke tilladt i afsnittet.

 

Har du andre ting med, som kan være til fare for din egen eller andres sikkerhed, fx skarpe eller spidse genstande, opbevarer vi dem for dig. Du får dine ting tilbage, når du bliver udskrevet.

Vi opbevarer også medicin, som du har med hjemmefra.

Værdigenstande

Vi vil gerne passe på dine smykker, penge, mobiltelefon og andet af værdi. Vi tilbyder at opbevare dine ting i et aflåst skab i afsnittet. Sygehusets forsikring dækker ikke de ting, du vælger selv at beholde under indlæggelsen. Bliver tingene stjålet fra dig eller ødelagt, er det din egen forsikring og selvrisiko, der afgør, om du kan få erstatning.

 

Rygning

Skilte i afsnittet viser, hvor du må ryge. Vi vil også gerne hjælpe dig med alternativer til at ryge, fx nikotinplaster. Af hensyn til brandfaren må du ikke bruge egen lighter, med mindre andet er aftalt med personalet.

Er du under 18 år, må du aftale med dine forældre eller din værge, om du må ryge under indlæggelsen. Holder du ikke aftalen, giver vi dine forældre eller din værge besked om det.

Ture ud af afsnittet

For at undgå at vi bliver urolige for dig, vil vi gerne have besked, hvis du har planer om at tage hjem på weekend eller på andre ture ud af huset.

 

Afsnittet kan være indrettet, så en eller flere patientstuer kan lukkes af efter behov, bl.a. ved at dørene omkring dem bliver låst. Derfor kan du komme ud for, at der er døre, der skal låses op af personalet.

 

Er du indlagt på en lukket patientstue, aftaler du ture ud af afsnittet med din læge.

 

Din familie, dine venner og andre er velkomne!

Vi vil gerne vide, hvis du har aftalt med familie, venner eller andre, at de kommer på besøg. Så kan vi planlægge din dag efter det og tage godt imod dine gæster.

 

Får du besøg af mindre børn, skal de følges med en voksen, og besøget skal aftales med os i forvejen.

 

Hvis dine gæster har svært ved at følge reglerne

Dine gæster er meget velkomne, men hvis de ikke overholder reglerne, fx er påvirket af rusmidler eller på anden vis skaber uro i afsnittet, kan vi være nødt til at afbryde eller begrænse deres besøg. Det kan være nødvendigt, at vi indfører særlige regler for dine besøg og måske stop for besøg i en periode.

 

 

Når det er svært at følge reglerne

Vi kan godt forstå, at det nogle gange kan være svært at følge reglerne, og vi vil gerne tale med dig om det, der er svært.

 

Har du svært ved at følge afsnittets regler, vil vi i første omgang tage en snak med dig.

 

Hvis vi har mistanke om, at du tager noget med ind på afsnittet, der er ulovligt eller farligt for din egen og andres sikkerhed, kan vi gennemse din bagage og det tøj, du har på, også uden dit samtykke.

 

Ved mistanke om, at du er påvirket, kan vi bede dig om en urinprøve. Prøven er frivillig. Det kan dog være en forudsætning for at du kan få medicin, at vi kan sikre os, at du er stoffri.

 

Vi lytter til dine ønsker, men kan iværksætte tiltag i hverdagen, der begrænser dine handlemuligheder:

 

  • Det kan være af hygiejnemæssige grunde, fx vask af meget beskidt tøj, uden dit samtykke.
  • Det kan være af hensyn til ro og orden i afsnittet, fx forbud imod at opholde sig i afsnittets fællesarealer uden tøj på.
  • Det kan være af sikkerhedsmæssige hensyn, fx indgriben i samtaler, hvor der opfordres til handlinger, der er til skade for dig selv eller andre.
  • Det kan være af hensyn til din behandling, fx hvis besøg af og hos andre patienter virker overstimulerende og det forværrer din tilstand.

 

Det kan også være tiltag med det formål at undgå gentagelser af den adfærd, der er beskrevet ovenfor.

 

De tiltag, der indføres, vil stå i rimeligt forhold til din adfærd og vi vil med jævne mellemrum se på, om de fortsat er nødvendige. Du får at vide, hvornår du kan forvente, at vi tager vores beslutning op til fornyet overvejelse.

 

Det er afsnitsledelsen, der beslutter konsekvenser af at overtræde husordenen. Er afsnitsledelsen ikke til stede, kan ansvarshavende personale i afsnittet træffe en midlertidig afgørelse.

 

Ved gentagne og/eller grove overtrædelser af husordenen, vil ledelsen vurdere din situation som helhed. Der tages hensyn til din sygdom og andre forhold, der kan have indflydelse på situationen. Du vil også selv blive hørt.

 

Er du ikke enig i vores beslutninger, har du mulighed for at klage. Du kan selv klage, hvis du er over 15 år. Alternativt kan dine forældre eller din værge klage. Din kontaktperson kan henvise dig til Region Syddanmarks klagevejledning.

 

Lovovertrædelser (herunder trusler, vold eller større hærværk) vil føre til politianmeldelse.

 

Husordenen er revideret den 1. marts 2022 og evalueres årligt.

 

Der kan i perioder være ændringer i afsnittets regler, som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus. Personalet vil orientere dig om evt. ændringer