Gå til indhold


Husorden

Velkommen til de retspsykiatriske døgnafsnit i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Denne husorden er for alle, der er indlagt i de retspsykiatriske døgnafsnit. Klare regler er med til at sikre, at afsnittet er et rart og trygt sted for alle. Du er velkommen til at spørge os, hvis der er noget, du gerne vil have uddybet.

 

Et rart sted at være

Vi viser respekt og tager hensyn til hinanden, når vi mødes i afsnittet. Du skal have dit almindelige hverdagstøj på, når du er i afsnittets fællesrum.

 

Vi vil gerne have, at du er med til møder, fællesspisning og andre aktiviteter:

 

  • Det er ofte her, vi kommer med vigtige beskeder og laver aftaler.
  • Deltagelsen i de daglige opgaver og rutiner i afsnittet bidrager til, at du får det bedre.
  • Vores samvær i afsnittets fællesrum er et frirum for snak om sygdom og behandling.

 

Har du brug for fred og ro, er du velkommen til at gå ind på din stue.

 

Andre patienter må, som udgangspunkt, ikke komme på besøg på din stue, men I er velkomne til at mødes i afsnittets fællesrum.

Mobiltelefon og andet udstyr

Du må gerne bruge din mobiltelefon, computer og tablet, mens du er indlagt. Når du ikke bruger dit udstyr, så opbevarer vi det for dig. Henvend dig til personalet, når du gerne vil bruge udstyret, så viser vi dig, hvor du kan bruge det.

 

Begrænsninger

Vi kan af hensyn til dig selv og andre begrænse din mulighed for at bruge mobiltelefon, computer og tablet. Det kan være, hvis dine handlinger er åbenlyst imod dine egne interesser, fx hvis du ikke får sovet nok, fordi du er på nettet eller hvis du gentagne gange tager uønsket kontakt til pårørende eller offentlige myndigheder.

Vi kan i en periode begrænse din adgang til navngivne sociale medier, hjemmesider, bøger og blade, hvis din læge vurderer, at adgangen i væsentlig grad vil forringe din tilstand eller din udsigt til behandling.

 

Af hensyn til dit og andres privatliv er det ikke tilladt at tage billeder, optage lyd eller filme i afsnittet.

 

Har du brev- og besøgskontrol, har du ikke adgang til at bruge mobiltelefon og andet udstyr. Ønsker du at kontakte din bistandsværge eller advokat, kan du få hjælp til det.

 

Handel, bytte og spil

Vi vil gerne beskytte dig imod beslutninger, som du senere vil fortryde. Derfor fraråder vi gaver, pengelån og aftaler om køb og salg, mens du er indlagt. Du kan få forbud imod handel, bytte og spil med de andre patienter, hvis deltagelsen åbenlyst er imod dine egne interesser, hvis du bliver udsat for pres af dine medpatienter eller hvis handel, bytte og spil skaber konflikter i afsnittet.

 

Trygge rammer

Når du bliver indlagt, vil du blive bedt om, at vi sammen gennemgår de ting, du har med. Alkohol, stoffer og andre rusmidler er ikke tilladt i afsnittet.

 

Har du andre ting med, som kan være til fare for din egen eller andres sikkerhed, fx skarpe eller spidse genstande, opbevarer vi dem for dig. Du får dine ting tilbage, når du bliver udskrevet.

 

Vi opbevarer også medicin, som du har med hjemmefra.

 

Vi kan tilbyde dig at opbevare din mobiltelefon, smykker, ur og andre ting af værdi. Sygehusets forsikring dækker ikke de ting, du vælger at beholde hos dig selv under indlæggelsen. Bliver tingene stjålet fra dig eller ødelagt, er det din egen forsikring og selvrisiko, der afgør, om du kan få erstatning.

 

Kontanter

Af hensyn til sikkerheden opbevarer vi dine medbragte penge i et aflåst skab i afsnittet. Vi tilbyder at opbevare op til 600 kr. i kontanter for dig. Hvis du medbringer kontanter over 600 kr. ved indlæggelsen, kan du enten lade os opbevare pengene for dig i afdelingens kassefunktion eller lade dine pårørende tage dem med hjem. Hør nærmere om dine muligheder hos din kontaktperson.

 

Inventar

Du kan have dine egne ting med på patientstuen. Vi hjælper dig gerne med at vurdere, hvor meget og hvilket inventar, du har plads til. Du må medbringe et tv på op til 40 tommer.

 

Vi har desværre ikke mulighed for at opbevare det inventar, du har i overskud. Du skal selv sørge for, at inventar, som du ikke har plads til på stuen, kan blive opbevaret et andet sted.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs, men du er velkommen til at ryge udenfor. Der er særlige udendørs-rygeområder, hvor der er opstillet cigarettændere. Af hensyn til brandfaren, vil vi bede dig om ikke at bruge din egen lighter, med mindre andet er aftalt med personalet.

 

Ture ud af afsnittet

Udgang fra afsnittet sker efter aftale med overlægen og kun, hvis dine retslige vilkår tillader det. Der er særlige regler for uledsaget udgang.

Dine pårørende er velkomne!

Fortæl os, hvis du gerne vil have familie, venner eller andre på besøg. Besøg skal aftales med os i forvejen, så vi er klar til at tage godt imod dine gæster. Børn skal følges med en voksen.

 

Afsnittet har besøgsrum, hvor besøget finder sted. I må her gerne nyde medbragt mad sammen, men maden må ikke tages med ind på afsnittet. Besøget kan vare i op til en time, med mindre andet er aftalt.

 

Din advokat og bistandsværge har uhindret adgang og må altid komme på besøg. Under særlige omstændigheder kan besøg af advokat og bistandsværge finde sted på din patientstue.

 

Dine gæster er meget velkomne, men hvis de ikke overholder reglerne, fx optræder truende, er påvirket af rusmidler eller på anden vis skaber uro i afsnittet, kan vi være nødt til at afbryde eller

begrænse deres besøg. Det kan være nødvendigt, at vi indfører særlige regler og måske stop for

besøg i en periode.

 

Når det er svært at følge reglerne

Vi kan godt forstå, at det nogle gange kan være svært at følge reglerne og vi vil gerne tale med dig om det, der er svært.

 

Har du svært ved at følge afsnittets regler, vil vi i første omgang tage en snak med dig.

 

Hvis vi har mistanke om, at du tager noget med ind på afsnittet, der er ulovligt eller farligt for din egen og andres sikkerhed, så kan vi gennemse din bagage og det tøj, du har på, også uden dit samtykke.

 

Ved mistanke om, at du er påvirket, kan vi bede dig om en urinprøve. Prøven er frivillig. Det kan dog være en forudsætning for, at du fx kan få medicin, at vi kan sikre os, at du er stoffri.

 

Vi lytter til dine ønsker, men kan iværksætte tiltag i hverdagen, der begrænser dine handlemuligheder:

 

  • Det kan være af hygiejnemæssige grunde, fx vask af meget beskidt tøj, uden dit samtykke.
  • Det kan være af hensyn til ro og orden i afsnittet, fx forbud imod at opholde sig i afsnittets fællesarealer uden tøj på.
  • Det kan være af sikkerhedsmæssige hensyn, fx indgriben i samtaler, hvor der opfordres til handlinger, der er ulovlige eller til skade for dig selv eller andre.
  • Det kan være af hensyn til din behandling, fx hvis besøg af og hos andre patienter virker overstimulerende og det forværrer din tilstand.

 

Det kan også være tiltag med det formål at undgå gentagelser af den adfærd, der er beskrevet ovenfor.

 

De tiltag, der indføres, vil stå i rimeligt forhold til din adfærd og vi vil med jævne mellemrum se på, om de fortsat er nødvendige. Du får at vide, hvornår du kan forvente, at vi tager vores beslutning op til fornyet overvejelse.

 

Det er afsnitsledelsen, der beslutter konsekvenser af at overtræde husordenen. Er afsnitsledelsen ikke til stede, kan ansvarshavende personale i afsnittet træffe en midlertidig afgørelse.

 

Ved gentagne og/eller grove overtrædelser af husordenen, vil ledelsen vurdere din situation som helhed. Der tages hensyn til din sygdom og andre forhold, der kan have indflydelse på situationen. Du vil også selv blive hørt.

 

Er du ikke enig i vores beslutninger, har du mulighed for at klage. Din kontaktperson kan henvise dig til Region Syddanmarks klagevejledning. Lovovertrædelser (herunder trusler, vold eller større hærværk) vil føre til politianmeldelse.

Husordenen er opdateret 1. marts 2022.

 

Der kan i perioder være ændringer i afsnittets regler, som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus. Du vil blive orienteret af personalet om evt. ændringer.